TRẠI HÒM VẠN PHƯỚC
KIẾN THỨC NGÀNH GỖ

+ Phân biệt gỗ tự nhiên +
+ Phân Nhóm Gỗ-1 +
+ Phân Nhóm Gỗ-2+
+ Phân Biệt Gỗ-1 +
+ Phân Biệt Gỗ-2 +
+ Phân Biệt Gỗ-3 +
+ Phân Biệt Gỗ-4 +

-