n7.gif (4535 bytes)

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ LỄ TANG

Mẫu Đơn - Mẫu Cáo Phó

1/ ĐƠN KHAI TỬ

Đơn Khai Tử

1*/ GIẤY BÁO TỬ

Giấy Báo Tử

n7.gif (4535 bytes)

2/ CÁO PHÓ (Phật Giáo)

Cáo Phó (Phật Giáo)

n7.gif (4535 bytes)

3/ CÁO PHÓ (Công Giáo)

Cáo Phó (Công Giáo)

n7.gif (4535 bytes)


--