Change Van Phuoc

CHUYỂN KHOẢN
Chủ TK: LƯƠNG CHIÊU

AB BANK (An Bình)
ACC: 0908 699 666

MB BANK (Quân Đội)
ACC: 0908 699 666

VIETCOMBANK
ACC: 9908 699 666

VP BANK (Quốc Tế)
ACC: 100 908 699 666

VIETINBANK
ACC: 1038 0148 6789

BIDV
ACC:1361 000 017 1367