TRẠI HÒM VẠN PHƯỚC
KIẾN THỨC NGÀNH GỖ

+ Gỗ tự nhiên

+ Phân Nhóm Gỗ-1

+ Phân Nhóm Gỗ-2

+ Phân Biệt Gỗ-1

+ Phân Biệt Gỗ-2

+ Phân Biệt Gỗ-3

+ Phân Biệt Gỗ-4


-