Kiến thức ngành gỗ


* KIẾN THỨC NGÀNH GỖ *

+ Cơ bản phân biệt gỗ tự nhiên +
+ Phân loại các nhóm gỗ-1 +
+ Phân loại các nhóm gỗ-2 +
+ Phân biệt gỗ qua hình ảnh-1 +
+ Phân biệt gỗ qua hình ảnh-2 +
+ Phân biệt gỗ qua hình ảnh-3 +
+ Phân biệt gỗ qua hình ảnh-4 +


--